Group details

NORTHERN LOLO Links (6)   Materials (1)   
Languages: CENTRAL YI, GUIZHOU YI, KADUO, LAGHUU, MANTSI, NAXI, SAMEI, SICHUAN YI, SOUTHEASTERN YI, WESTERN YI, YUNNAN YI
Group path: SINO-TIBETAN » TIBETO-BURMAN » BURMESE-LOLO » LOLO » NORTHERN LOLO
Branches: LISU
Links
1   Lengua Yi (Spanish Page)
http://www.proel.org/mundo/yi.htm
2   The Yi Ethnic Group
http://www.yizuren.com/ENGLISH/index.asp
3   Yi Language Course
http://uk.geocities.com/BabelStone1357/index.html
4   Yi Peoples of China
http://www.yi.peoples.org/
5   Yi Scripts
http://www.ancientscripts.com/yi.html
6   Yi Syllabary
http://www.omniglot.com/writing/yi.htm

Materials
1  Yi Syllabary
languageserver@uni-graz.at